close
بهترین متخصص ارتودنسی
گزارش تصویری از نخستین تمرین ملی پوشان در لهستان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغات تبلیغات تبلیغات [Ads_Swf_Code] تبلیغات [Ads_Swf_Code]
تلیغات تلیغات تلیغات تلیغات تلیغات
گزارش تصویری از نخستین تمرین ملی پوشان در لهستان
گزارش تصویری از نخستین تمرین ملی پوشان در لهستان

گزارش تصویری از نخستین تمرین ملی پوشان در لهستان

 

گزارش تصویری از نخستین تمرین ملی پوشان در سالن اصلی
جام واگنر  - لهستان
شهر تورون
پنجشنبه 29 مردادماه 1394
عکاس: حمید احمدی نیا
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 1 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 2
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 3 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 4
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 5 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 6
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 7 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 8
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 9 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 10
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 11 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 12
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 13 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 14
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 15 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 16
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 17 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 18
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 19 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 20
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 21 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 22
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 23 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 24
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 25 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 26
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 27 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 28
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 29 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 30
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 31 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 32
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 33 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 34
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 35 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 36
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 37 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 38
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 39 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 40
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 41 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس1 42

 

نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 1 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 2
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 3 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 4
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 5 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 6
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 7 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 8
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 9 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 10
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 11 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 12
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 13 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 14
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 15 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 16
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 17 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 18
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 19 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 20
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 21 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 22
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 23 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 24
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 25 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 26
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 27 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 28
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 29 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس2 30
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 1 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 2
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 3 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 4
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 5 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 6
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 7 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 8
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 9 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 10
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 11 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 12
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 13 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 14
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 15 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 16
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 17 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 18
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 19 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 20
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 21 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 22
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 23 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 24
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 25 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 26
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 27 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 28
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 29 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس3 30

 

نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 1 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 2
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 3 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 4
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 5 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 6
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 7 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 8
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 9 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 10
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 11 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 12
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 13 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 14
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 15 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 16
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 17 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 18
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 19 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 20
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 21 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 22
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 23 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 24
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 25 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 26
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 27 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 28
نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 29 نخستین تمرین توپی ملی پوشان در سالن مسابقات عکس4 30

 


والیبال , تیم ملی ایران , تیم ملی والیبال , تمرین تیم ملی , لهستان , جام واگنر , گزارش تصویری ,
نویسنده : کیمیا هاشمی بازدید : 214 تاریخ : جمعه 30 مرداد 1394 نظرات :
نگارخانه
میلیتاری
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تلیغات
نویسندهپاسخ
مروری بر عملکرد تیم ملی والیبال نوجوانان در آسیا sasha68
شایستگی دیار ساوالان ، جهت میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی امید های آسیا sasha68
تاپیک تالار گفت و گو والیبال فروم..... anis80
نظر پدیده سال درباره ی دعوت شدن به تیم بزرگسالان 13791379
ستاره های فعلی و آینده تیم ملی ایران sasha68
نکات مهم در تغذیه ورزشکاران fkh1661
دلنوشته ها fkh1661
تایپک جوک و لطیفه های خنده دار fkh1661
سعید معروف بازیکن مورد علاقه آتش نشان مفقود شده ی پلاسکو setareha
ورود کولاکوویچ به تهران به تعویق افتاد setareha
خوان سیچلو سرمربی تیم ملی زیر 23 سال ایران شد setareha
آغار آخرین مرحله از اردوی نوجوانان دختر 13791379
نتایج کامل دور برگشت پلی آف لیگ برتر والیبال/ کار ۴ تیم به بازی سوم کشید! 13791379
برنامه بازی های ایران در لیگ جهانی والیبال fkh1661
علیزاده و تشکری دو جلسه محروم شدند fkh1661
هفته بیست و دوم به پایان رسید اما مرحله مقدماتی نه!/ ا جایگاه نخست سرمایه داران+نتایج asal6
سرمایه‌ای‌ها در جدالی دیدنی با شکست پیکان قهرمان مرحله مقدماتی شدند. asal6
5 ایرانی در جمع برترین والیبالیست های زن آسیای مرکزی 13791379
نظرات قابل تأمل استویچف درباره لیگ برتر والیبال sasha68
جدول رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته بیستم/ سقوط آزاد پارسه! 13791379
بانوان والیبال به مالدیو رسیدند + عکس 13791379
استویچف: باید بین اهداف من و فدراسیون ایران هماهنگی ایجاد شود 13791379
استویچف هنوز گزینه سرمربیگری ایران است 13791379
تیم منتخب هفته هجدهم لیگ برتر والیبال 95 13791379
مصدومیت امیرغفور setareha
خواستگاری والیبالیست از خانم تنیسور fkh1661
کولاکوییچ بله را گفت fkh1661
فحاشی سعید معروف به ناظر دیدار پیکان و شهرداری تبریز mojtaba83
لقب روزنامه بلغارستانی به بانوی لژیونر والیبال ایران mojtaba83
هفته هفدهم لیگ برتر والیبال در یک نگاه mojtaba83
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید